THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
จริยศาสตร์ชีวภาพ ( Bioethics )

เรียบเรียงโดย ดวงเด่น นุเรมรัมย์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

จริยศาสตร์ชีวภาพ (Bioethics) หากจะแปลตามศัพท์แล้ว คำว่า Bio คือ ชีว หรือชีวิต เพราะฉะนั้น จึงอาจนิยามได้ว่า จริยศาสตร์ชีวภาพ คือ จริยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต อีกนัยหนึ่งคือ การพิจารณาเรื่องชีวภาพ (เรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิต) ในแง่มุมของจริยศาสตร์

การศึกษาจริยศาสตร์ชีวภาพเกิดขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพราะวิทย์ฯ ทำให้มนุษย์สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการโคลนนิ่ง การทำแผนที่มนุษย์ ฯลฯ และจากความก้าวหน้าของวิทย์ฯ นี้เอง จึงทำให้คนต้องเผชิญกับปัญหาทางจริยธรรมมากขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยจริยศาสตร์เข้ามาช่วยในการพิจารณาประเด็นทาง จริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “จริยศาสตร์ชีวภาพ” มีชื่อเรียก ๓ ชื่อ คือ
          ๑. Bioethics
          ๒. Medical Ethics
          ๓. Biomedical Ethics
ซึ่งความหมายของทั้ง ๓ ชื่อนี้มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ ดังนั้น เวลานำไปใช้จึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเชิง จริยศาสตร์ชีวภาพนั้น ๆ เน้นหนักไปทางด้านใด ทั้งนี้เพราะจริยศาสตร์ชีวภาพครอบคลุมถึงบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร การทดลองในมนุษย์ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา (แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผู้แย้งว่าจริยศาสตร์ชีวภาพไม่น่าจะครอบคลุม นิเวศวิทยา เพราะนิเวศวิทยาเป็นการศึกษาในเชิงจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม...แล้วท่านผู้อ่าน คิดยังงัยเอ่ย)

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา “เรื่องการทำให้ตายอย่างสงบ” (Mercy Killing or Euthanasis) ซึ่งเป็นข้อถกเถียงว่าใคร (หมอ ญาติ หรือตัวผู้ป่วย) ควรจะเป็นคนตัดสินให้ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวแล้ว หรือโคม่า (Coma) หยุดลมหายใจหรือจากโลกนี้ไป

เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะพบเห็นภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ไม่ รู้สึกตัวร่ำไห้ อาลัย อาวรณ์ กราบไหว้แพทย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ โดยหวังเพียงเพื่อให้ได้ชีวิตของผู้ป่วยกลับคืนมาเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงว่าชีวิตที่กลับคืนมานั้นมีสภาพร่างการแบบใด และแท้จริงแล้วผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะใกล้ตายนั้นมีความต้องการเช่นไร ดังนั้น จึงเกิดข้อถกเถียงว่า ระหว่างการปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบหลังจากที่แพทย์ได้ให้ความช่วยเหลือ อย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว หรือการพยายามทอดระยะความตายออกไปให้นานที่สุดเท่าความสามารถของแพทย์ที่จะ กระทำได้

แต่อย่างไรก็ตาม มีคำถามที่ต้องขบคิดกันต่อไปว่า การกระทำดังกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่ และหากผู้ป่วยในภาวะเช่นนั้นมี "สติ" รับรู้ได้ แต่ไม่สามารถแสดงออกให้กับบุคคลรอบข้างรับรู้ได้ แล้วตัวผู้ป่วยเองจะยอมทรมานจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วย ชีวิต หรือผู้ป่วยจะยอมจากไปอย่างสงบ

ดังนั้น จริยศาสตร์ชีวภาพจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้เหตุผล โดยให้ทางเลือกของการตัดสินใจว่า ตัวผู้ป่วยเอง ญาติ หรือแพทย์เจ้าของไข้ หรือเหตุปัจจับอื่นใดที่จะนำมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าผู้ป่วยซึ่งมีอาการ อยู่ในขั้นโคม่า หรือใกล้ตาย มีสิทธิที่จะหยุดลมหายใจ (ตาย).

***

ที่มา : Lecture วิชาจริยศาสตร์ชีวภาพ, ๑๓/๐๖/๒๕๔๓, ๒๐/๐๖/๒๕๔๓

 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 20:13