http://www.duangden.com
คำนำ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 


***

เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.

“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์


สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยยึดถือ และปฏิบัติ ศาสนพิธีสืบต่อกันมาได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยไม่รู้จัก นั่นคือ “วันอัฏฐมีบูชา”


ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละวัน อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำเอาวิธีปฏิบัติและคำสอนทางศาสนาที่สำคัญ ๆ ในวันเหล่านั้น มาใช้ในชีวิตประจำได้อย่างมีความสุข


© ดวงเด่น นุเรมรัมย์.
๑๘ กรกฎาคม ๒๖๔๖

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 12:53 PM