THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้ง:
การประชุม UNESCO ที่เมลเบิร์น

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา มีการประชุม ยูเนสโก (UNESCO) ว่าด้วยเรื่อง “ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้ง : ปฏิกิริยาต่อลัทธิหวนคืนสู่สังคมเก่าและการใช้ความรุนแรง“ (Religion in Peace and Conflict: Responding to Fundamentalism and Militancy) ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคโดยเฉพาะ โดยมีผู้แทนทั้งจากภาคการเมือง การศาสนา และนักวิชาการ จำนวนกว่า 70 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา ถึง ปัญหาทั้งในระดับแนวความคิดและระดับกรณีศึกษา ในส่วนของแนวความคิดนั้นครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น “รัฐสมัยใหม่กับความรุนแรงทางศาสนา” “ความรุนแรงในนามของพระเจ้า” “ความรุนแรงและสิทธิมนุษยชน” “ลัทธิฟื้นฟูศาสนากับความรุนแรง” “การก่อการร้ายในนามศาสนาและการแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์” “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา” “การจัดการความหลากหลายทางศาสนา” “การส่งเสริมความกลมเกลียวในสังคมแห่งความหลากหลายทางศาสนา” “ผู้หญิงในฐานะผู้นำสันติภาพ” และ “การศึกษาเพื่อการมีคุณค่าร่วมกันและความเข้าใจระหว่างศาสนา” เป็นต้น

ในส่วนของกรณีศึกษาที่เฉพาะเจาะจงนั้นครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น “การสร้างสันติภาพในเกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์” “การสร้างสันติภาพและความเชื่อมั่นในโมลัคคัส (Moluccas) อินโดนีเซีย “การสร้างสันติภาพในกัมพูชากับความร่วมมือระหว่างศาสนา” “ความร่วมมือระหว่างรัฐกับศาสนาในปาปัวนิวกินี” “การสร้างสันติภาพทางศาสนาในหมู่เกาะโซโลมอน” “บทบาทของศาสนากับการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่เกาะฟีจิ” และ “ศาสนากับสันติภาพในภาคใต้ของประเทศไทย ” เป็นต้น

มีข้อมูลที่น่าสนใจจากที่ประชุม กล่าวคือ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเป็นความขัดแย้งภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกต่างกัน โดยมีประชาชนกว่า 5 ล้านคนต้องสังเวยชีวิตในความขัดแย้งนั้น นอกจากนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากธนาคารโลกที่กล่าวถึงความขัดแย้งดังกล่าว เช่น

1. ประเทศที่ต้องพึ่งพารายได้ประชาชาติ (GDP) จากการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดความขัดแย้งในหมู่พลเมืองภายในประเทศ (civil conflict) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายได้ประชาชาติ ลด ต่ำลง

2.  ประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่และควบคุมได้ยาก (เช่น ประเทศคองโก ในอัฟริกา) มีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งภายในมากกว่าประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เล็กและควบคุมได้ง่าย (เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น)

3.  การศึกษาที่เน้นปลุกศรัทธาในศาสนา (Sectarian Education) มีส่วนในการนำไปสู่ความขัดแย้ง เพราะศาสนามีพลังในการปลุกจิตใจของผู้คนที่นับถือให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาสนาชี้นำ การศึกษาจึงควรต้องจัดให้สมดุล

4.  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในด้านสังคมสงเคราะห์นั้น ถ้าให้อย่างเฉพาะเจาะจงกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เพียงอย่างเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่แล้ว อาจ นำไปสู่ความขัดแย้งในประเทศหรือสังคมนั้นๆได้

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

“เรา ในฐานะตัวแทนของความเชื่อและความปรารถนาดี จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ที่ได้ประชุมกัน ณ เมืองเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน ค.ศ. 2005 เพื่อพิจารณาบทบาทของ “ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้ง” นั้น

• รับรู้ว่า การใช้ความรุนแรงและลัทธินิยมความสุดโต่ง (Extremism) ที่ตั้งอยู่บนฐานทางศาสนานั้นเป็นภัยต่อชีวิตของผู้คนเป็นอันมาก

•  ตระหนักถึง ความขัดแย้งและความรุนแรงที่ได้ทำลายชีวิตของผู้คนและชุมชน และบ่อนทำลายความก้าวหน้าในประเทศและในภูมิภาคของเรา

•  ตระหนักว่า ความทุกข์ยากและความขัดแย้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิของชุมชน

•  ปรารถนา ที่จะเห็นการเยียวยาความเจ็บปวดและการแบ่งแยก ที่เกิดจากการขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง

•  ถูกบังคับด้วยจิตสำนึกและประเพณีทางศาสนาของเรา ในการ ที่จะทำงานเพื่อสันติภาพและใช้ชีวิตของเราร่วมกันโดยการเคารพซึ่งกันและกัน

•  ยอมรับ ความสำคัญของบทบาทของบุคคลและชุมชนในศาสนา ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ ใน การสร้างสันติภาพ

•  รับรู้ถึง การทำงาน บทบาท และความสำคัญ ขององค์การสตรีทางศาสนา ในการสร้างสันติภาพ

•  และโดยแรงบันดาลใจ จากความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ว่าศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง

•  ขอประกาศว่า เราปฏิเสธลัทธิก่อการร้าย และความรุนแรงทั้งทางตรงและเชิงโครงสร้าง ที่กระทำต่อพลเรือน และขอเรียกร้องให้ชุมชนและผู้นำทางศาสนา ให้ตั้งมั่นที่จะเคารพและเปิดกว้างในความหลากหลายและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคน

ด้วยเหตุดังกล่าว

•  เราขอเรียกร้อง ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความเชื่อหรือประเพณีทางศาสนาในการส่งเสริมความรุนแรง ให้เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบ สตรี และเด็ก

•  เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล ทำงานร่วมกับชุมชนทางศาสนา เพื่อยุติความรุนแรง ส่งเสริมความสมานฉันท์ทางสังคม และพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

และเรามุ่งมั่นที่จะ

•  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในประชาชนทุกหมู่เหล่า และในระหว่างประเพณีทางความเชื่อที่หลากหลาย

•  ยอมรับความแตกต่าง และสนับสนุนการเคารพในความหลากหลาย และสิทธิในการปฏิบัติตามประเพณี โดยสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย

•  รับผิดชอบที่จะทำงานร่วมกัน ในการแก้ไขปัจจัยทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรง และส่งเสริมความเกลียดชังและการแบ่งแยก

•  ปฏิเสธและขอตำหนิ การใช้ศาสนาและความเชื่อในทางที่ผิด ในการส่งเสริมความรุนแรงและการแบ่งแยก

และเราขอปฏิญาณว่า จะใช้ทรัพยากรทั้งทางประเพณีความเชื่อและทางชุมชน เพื่อนำสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยมาสู่ภูมิภาคของเรา”.

***

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๙๙๐๖. คอลัมน์หน้าต่างความจริง, หน้า ๖.

 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Mon, 16 May, 2016 20:09