http://www.duangden.com
หมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

***

หมายกำหนดการ
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัน
เวลา
รายการ
ที่
แต่งกาย
พฤหัสบดีที่ ๘
๑๗.๐๐ น.
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เต็มยศ จุลจอมเกล้าหรือช้างเผือก
ศุกร์ที่ ๙
๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
ลงนามถวายพระพร และลงนามถวายพระพร และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ในพระบรมมหาราชวัง ปราสาทพระเทพบิดร
ปกติขาว หรือสุภาพ
๑๐.๐๐ น. - พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
เต็มยศ จักรี
หรือช้างเผือก
สายสร้อยจุลจอมเกล้า
- เสด็จออกมหาสมาคมถวายพระพรชัยมงคล
สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
เสารที่ ๑๐
๑๗.๐๐ น.

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
- สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- เวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เต็มยศ นพรัตน์ หรือช้างเผือก

จันทร์ที่ ๑๒
๑๓.๓๐ น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระที่นั่งอนันตสมาคม

เต็มยศ จักรี หรือช้างเผือก สายสร้อยจุลจอมเกล้า

๑๗.๐๐ น.
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี
และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ

สากลนิยม
เจ้าหน้าที่
ปกติขาว

อังคารที่ ๑๓
๑๙.๓๐ น.
ถวายพระกระยาหารค่ำ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชวงศ์ต่างประเทศ

พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

เต็มยศ
งดกระบี่

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ เป็นปีมหามงคลอันประสริฐที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร พลเรือน สมณะชีพราหมณ์ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปีติโสมนัสเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโบราณราชประเพณีด้วยความกตัญญูกตเวทิตา และนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานนี้ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” ชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษว่า “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne”

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี บัดนี้คณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการ ได้ดำเนินการพร้อมแล้ว ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังดำเนินการ มีรายการ ดังนี้

 

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรม มหาราชวัง เชิญพระโกศ พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวริน ทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องบรม ราชอิสริยราชูปโภค ต้นไม้ทอง เงิน และเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งบุษบก มาลามหาพิมาน ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทอดเครื่องนมัส การและเครื่องราชสักการะ ไว้พร้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนต์ พระที่นั่งที่หน้า พระทวารเทเวศรรักษา

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชา พระพุทธ รูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน แล้วพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชกุศล ทักษิณานุปทานแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะสวดพระพุทธมนต์ และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนารวม ๒๖ รูป จากนั้นพระสงฆ์ ๒๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ รถยนต์พระที่นั่งที่ พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายช้างเผือก

***

พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
และ
เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เชิญพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลพ่อขุนศรี อินทราทิตย์แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่ง กรุงธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชขึ้น ประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรและทอดเครื่องนมัสการ ที่ศาลาทรงไทย มุขหลังพระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท (ส่วนต่อเติม) ทอดเครื่องบวงสรวงสมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราช ไว้พร้อม

ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งอนันตสมาคม เจ้าพนักงานตั้งพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุฏ ราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยาราชูปโภค แวดล้อมด้วยต้นไม้ทอง-เงิน หน้าแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทอดพระราชอาสน์จักรี และครื่องราชูปโภค สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม มุขด้านทิศใต้ทอดผ้าทิพย์ตราพระครุฑพาห์ เป็นที่สำหรับเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล ที่สนามหน้าสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม ตั้งแท่นพร้อมเสาบัววางดอกไม้้ธูปเทียนแพ สำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้าฯ ถวาย และตั้งเสาบัววางพานดอกไม้ธูปเทียนแพ สำหรับนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวาย ตามลำดับ ด้านหลังเป็นแถวคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารพลเรือน ผู้แทนศาสนาอื่น ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งหน้าที่ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอนินตสมาคม ตำรวจหลวงยืนเฝ้ารักษาการณ์ และนายทหารราชองครักษ์ยืนเฝ้าตามหน้าที่ ส่วนที่พระลานพระราชวังดุสิต ราษฎรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม

เวลา ๑๐ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคน พัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแด่สมเด็จพระราชาคณะ ๑๐ รูป แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระที่นั่งชุมสายที่ตั้งเครื่องบวงสรวง บริเวณหน้าพลับพลาพิธีทรงแปรพระพักตร์สู่ปราสาทพระเทพบิดร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธุปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวง ในขณะนั้นผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททุกหมู่เหล่ายืนประนมมือแสดงคารวะบูชาไปทางพระที่นั่งชุมสาย เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงจบ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษา มาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วพระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉัน ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม

เวลา ๑๑ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในท้องพระโรงหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนเฝ้าฯ ที่แท่นหน้าสีหบัญชร พร้อมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกสีหบัญชรด้านทิศใต้ ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้องกลองระฆัง พร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ

ครั้นสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ จบ เสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าฯ ที่เดิม ณ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า

ประธานรัฐสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา

ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ จบ ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมถวายความเคารพพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบแล้ว ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ  

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก สายสร้อยจุลจอมเกล้า

อนึ่ง ในวันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือสุภาพ

***

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พร้อมด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ์ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ตกแต่งต้นไม้ทอง เงิน และเครื่องเวียนเทียนสมโภชไว้พร้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตวิเศษชัยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พน้าพระทวารเทเวศรรักษา

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศ แด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับ จำนวน ๖๙ รูป ขณะนี้ี้พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๙๙ รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี แด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจนครบ ๙๙ รูป ทรงศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจนครบ ๙๙ รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตร ราชกกุธภัณฑ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียน พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการ ทหาร พลเรือน รับแว่นเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ เวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้ว พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายใบสมิทธิและถวายน้ำเทพมนตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายเบญจราชกกุธภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากท้องพระโรงไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่อัฒจันทร์ทิศตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ หรือ ช้างเผือก

***

พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
ทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันต-สมาคม พระราชวังดุสิต

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือกสายสร้อยจุลจอมเกล้า

 

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี
ณ ราชนาวิกสภา

การแต่งกาย แต่งกายสากลนิยม เฉพาะเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบปกติขาว

***

ถวายพระกระยาหารค่ำ
แด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในงานเลี้ยงถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ส่วนต่อเติม)

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สำหรับทหาร-ตำรวจ งดกระบี่

***

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 1:49 PM