ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

เดือน

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

วันที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มกราคม

 

 

 

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐

ท้องสนามหลวง

๒๐

คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี

-  พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- “พิธีสยามมงคล” ในโครงการสามัคคีธรรมนำสันติสุข

ท้องสนามหลวง

๓๑ .. - ๑๑ ..

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

   ธันวาคม ๒๕๕๐

 

.. - ๓๑ ..

คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ

- โครงการบูรณะหอรัชมงคล  สวนหลวง .

สวนหลวง .

 

สำนักราชเลขาธิการ

- โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ทั่วประเทศ

.. –..

ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และสภานิติบัญญัติ

- โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

   ธันวาคม ๒๕๕๐

 

   ช่วงที่ (ซุ้มหลัก  ติดตั้งเฉลิมพระเกียรติฯ เดือน)

 

   ช่วงที่ (ซุ้มย่อย  ติดตั้งเฉลิมพระเกียรติฯ เดือน)

 

ถนนราชดำเนิน 

สนามเสือป่า

สวนจิตรลดา

 

บริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร  และเกาะกลางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง

.. – ..

 

 

 

.. – ..

 

.. - ๓๑ ..

กรุงเทพมหานคร

 

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

 

 

ช่องทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง ช่องทาง

๑๕ ม..- ๓๐ พ..

บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

- โครงการประดับตกแต่งธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์

   งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถนนราชดำเนินนอก  กลาง  ใน  และตามสะพานสำคัญต่าง

. ม.ค. -- ๓๑ ธ..

กรุงเทพมหานคร

- โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  และเหรียญที่ระลึก

   พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

   ธันวาคม ๒๕๕๐

 

๑ ม.. –๓๑ ธ..

กรมธนารักษ์

- โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

  ธันวาคม ๒๕๕๐

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑ ม.. –๓๑ ธ..

ธนาคารแห่งประเทศ

กุมภาพันธ์

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

   ธันวาคม ๒๕๕๐

ทางหลวงสายต่าง ๆ 

 

 

๑ ก.. – ๕ พ..

กรมทางหลวง

- โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

  ธันวาคม ๒๕๕๐

 

๑ ก.. - ๓๑ ธ..

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร  วัดไตรมิตรวิทยาราม (ดำเนินการออกแบบและเตรียมการก่อสร้างแล้วตั้งแต่ .. ๔๙  และเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวาคม ๒๕๕๐  ในเดือน .. ๕๐)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

.. ๕๐ –.. ๕๑

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มีนาคม

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบส

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

บริเวณสะพานลอย

ถนน สาย  และหน้าสำนักงานเขต ๕๐ เขต

๑๕ มี.. - ธ..

กรุงเทพมหานคร

เมษายน

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- งาน “รวมพลังไทย  เทิดไท้องค์ราชัน”

-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และท้องสนามหลวง 

- ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

๑๗-๒๒

กรมการศาสนา

และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พฤษภาคม

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศญี่ปุ่น

.. – ..

คณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ต่างประเทศ

มิถุนายน

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรกฎาคม

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ทั่วประเทศ

๒๗

กรมการศาสนา

สิงหาคม

 

 

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กันยายน

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน

 

 

 

- พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน

  (ขบวนพระยุหยาตราชลมารค)

วัดอรุณราชวราราม

 

กองทัพเรือ

- พิธีพลีกรรมตักน้ำ

ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

 

กระทรวงมหาดไทย

- พิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์

ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

 

กระทรวงมหาดไทย

ธันวาคม

 

 

 

- พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ลานพระบรมรูปทรงม้า

กระทรวงกลาโหม

- พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

- ลงพระนาม และลงนามถวายพระพร

  และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ในพระบรมมหาราชวัง ปราสาทพระเทพบิดร

-

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- พระราชกุศลทักษิณานุปทาน

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

- พิธีมหามงคลเจริญน้ำพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระอุโบสถ

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- แห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

  หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม  แล้วแต่กรณี

 

 

- เสด็จออกมหาสมาคม  ถวายพระพรชัยมงคล

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หรือ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

- บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร

> วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

- สวดนพเคราะห์

 

- ผู้ได้รับพระราชทานราชสังคหวัตถุเฝ้าฯ

 

 

 

- ทรงตั้งสมณศักดิ์

> พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

 

- ทรงตั้งพระครูพราหมณ์

 

- พระสงฆ์ ๘๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

 

 

 

- งานถวายพระพรและงานมหรสพสมโภช

-มณฑลท้องสนามหลวง  และสวนสาธารณะ ๑๖ แห่งทั่วประเทศ

กรมการปกครอง และมูลนิธิ ธันวามหาราช

 

- จังหวัดและอำเภอเมือง ๗๕ แห่ง

 

 

 

- อำเภอ/กิ่งอำเภอ ๘๐๒ แห่ง

 

 

- เลี้ยงพระ (รวม ๘๖ รูป)

> พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

 

- เทศน์มงคลวิเศษ

 

- คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 

- การจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ

- สนามราชตฤณมัยสมาคม

 

 

- จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดภูเก็ต  และกรุงเทพมหานคร  (กลางลำน้ำเจ้าพระยา)

 

 

- สนามราชกรีฑาสโมสร

 

 

- ชายหาดแหลมแม่พิมม์ .แกลง

 

 

- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:

¢       ดำเนินการแล้วเสร็จ

¢  อยู่ระหว่างดำเนินการ

£  ยังไม่ได้ดำเนินการ