http://www.duangden.com
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม
 
 

***

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองคำ ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย สร้างด้วยทองคำแท้ มีน้ำหนัก ๕ ตันครึ่ง สูง ๓ . ๐๔ เมตร โดยในปี พ . ศ . ๒๔๙๘ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเป็นเหตุให้ปูนปั้นที่พอกปิดบังพรางองค์พระไว้เกิดกะเทาะหลุดออก เผยให้เห็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ขององค์พระพุทธรูปซึ่งอยู่ด้านใน ปรากฏเป็นพระพุทธรูปทองคำ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำดังกล่าวประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารนับแต่นั้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ว่า “ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ” โดยสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จพระราช ดำเนินไปนมัสการและทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมเกตุมาลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพัน ธ์ ๒๔๙๙ นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรด้วยแล้ว

ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พร รษา วัดไตรมิตรวิทยาราม และคณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวจีนมีจิตศรัทธาเห็นสมควร สร้างพระมหามณฑปสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหม่ให้มีความสง่างาม โดยมีนาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ เป็น สถาปนิกผู้รับผิดชอบการออกแบบ ทั้งนี้ ได้มีการ กราบบังคมทูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องแบบร่างพระมหามณฑป เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และถวายการทอดพระเนตรแบบเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ ๖๓๕ . ๖ ล้านบาท โดยจะขอให้รัฐบาลรับเป็นโครงการที่รัฐบาลจะทำร่วมกับประชาชน และ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณในส่วน ที่ เหลือจะใช้เงินสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการรณรงค์หาทุนบริจาค จากภาคเอกชน

พระมหามณฑปที่จะจัดสร้างนี้ได้มีการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ โดยให้สอดคล้องกับศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีเครื่องปูนเป็นองค์ประกอบ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ยอดมหามณฑปเป็นรูปทรงจตุรมุขอย่างอาคารปราสาทแบบไทย บนยอดสูงสุดของมหามณฑปมีฉัตรโลหะ ๗ ชั้น ตัวอาคารประดับด้วยตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ส่วนตัวอาคารพระมหามณฑปเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนบุด้วยหินอ่อน ชั้น ๒ และชั้น ๓ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ชั้น ๔ ซึ่งเป็นชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและเป็นที่ประกอบศาสนกิจ

โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปฯ มีความพร้อมที่จะดำเนินการ และในปัจจุบันได้ปรับปรุงสถานที่บริเวณวัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อดำเนินการในส่วนของฐานรากแล้ว เมื่อการก่อสร้างพระมหามณฑปแล้วเสร็จ จะสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่งามสง่า มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโลหะปราสาท วัดราชนัดดา

โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแห่งใหม่ เนื่องจากที่ประดิษฐานเดิมคับแคบไม่เหมาะสม อีกทั้ง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรูป ที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรากฏขึ้น ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเสมือนนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของบ้านเมือง และความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 1:55 PM