http://www.duangden.com
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
 


***

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 60 จำนวน 323 นาย ที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานกระบี่และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท ความว่า...

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็น เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกันสุดแต่การใช้ ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรงอยู่ในความสัตย์สุจริต

ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณเป็นประโยชน์

คือการรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ จะได้สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สำเร็จผลโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกนาย และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงาน จงทุกเมื่อทั่วกัน.

***

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๘๘๒

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 2:16 PM