http://www.duangden.com
พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๔๙
 

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


***

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวลา 16.30 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี คณะบุคคลต่างๆ ทั้งหมด 693 คณะ จำนวน 23,526 คน เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549

เมื่อเวลา 16.30 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามผู้เข้าเฝ้าฯทั้งหมด ความว่า

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อพุทธศักราช 2489 ตราบจนปัจจุบันเป็นเวลาถึง 60 ปีแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรยิ่งกว่าพระองค์เอง ทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับราษฎร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อขจัดทุกข์แก่ประชาราษฎรโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก ตรากตรำพระวรกาย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาอุทิศเวลา อุทิศกำลังวรกาย กำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร เป็นเวลาอันยาวนานนับได้ถึง 60 ปี ซึ่งพระมหากษัตริย์องค์อื่นใดๆ ในโลกมิอาจเทียบเทียมได้

ภาพที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ภาพที่มีพระราชปฏิสันถารและภาพที่กำลังพระราชทานพระราชดำริกับราษฎรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีพระเสโทหยาดย้อยอยู่บนพระพักตร์คือภาพที่ปวงชนชาวไทยได้เห็นอยู่สม่ำเสมอ และเมื่อสถานการณ์ของบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤตคับขัน ด้วยพระเดชะบารมีและด้วยพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ทรงขจัดปัดเป่าให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ด้วยดีทุกครั้ง พระบรมเดชานุภาพและพระบุญญาบารมีของใต้ผ่าละอองธุลีพระบาทได้ดับไฟร้อนในแผ่นดินหลายครั้งหลายคราว ทรงนำความผาสุก ความสงบสุขแก่บ้านเมือง พระปรีชาญาณในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ และการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ได้ทำให้เมล็ดผลแห่งพระราชดำริงอกงามและเจริญทั่วถ้วนล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างยั่งยืน อเนกอนันต์ต่ออาณาประชาราษฎรอาณาจักร พระวิริยะอุตสาหะในการค้นคิด ทดลองตามแนวพระราชดำริอันหลากหลายได้ส่งผลให้แผ่นดินอันแห้งแล้งกลับกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรโดยทั่วหน้า ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประชา ก่อให้เกิดความสมานฉันท์แกล้วกล้านำสยามรัฐสีมาอาณาจักรให้มีความรุ่งเรืองสถาพร

บัดนี้กาลเวลาจะล่วงเลยมานานนับ 60 ปีแล้ว แต่ยิ่งนานวันนานปี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเพิ่มความรักความเมตตากรุณาเอื้ออาทรอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยสาเหตุนานาประการ และได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อย่างทันท่วงที อาทิ เมื่อราษฎรประสบอุทกภัยน้ำเหนือไหลบ่า ไร่นาบ้านเรือน ผลผลิตและทรัพย์สินจมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายเดือดร้อนแสนสาหัส ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานถุงยังชีพแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน และพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มอบให้แก่ประชาชนทั่วทิศานุทิศได้เสริมสร้างกำลังใจให้ราษฎรพร้อมที่จะต่อสู้กับความยากลำบากโดยไม่ย่อท้อ และก่อให้เกิดความจงรักภักดี ด้วยความสำนึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า พระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้แผ่ไพศาลไปทั่วหล้า ดังปรากฏว่าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังเช่นในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2549 สหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์นานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดมา นอกจากนี้ นิตยสารไทม์เอเชียก็ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ ทรงสามารถใช้ทศพิธราชธรรมนำชาติพ้นวิกฤตภัยหลายครั้ง ซึ่งพสกนิกรต่างปลาบปลื้ม เทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้า

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ภัย พยาธิ ร้างห่างไกล และให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า

ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรในวันนี้ และที่นายกฯ ได้กล่าวคำให้พร ซึ่งนับว่าเป็นคำให้พร ที่ให้กำลังใจ ต้องมีกำลังใจ อย่างเมื่อสักครู่นี้ ไม่ได้ลุกขึ้น เพราะว่ากำลังใจอาจจะมี แต่กำลังกายมันไม่มี ฉะนั้นจึงไม่ ไม่ลุกขึ้น ถ้าลุกขึ้น ก็เสียกำลังกายเปล่าๆ แต่ท่านก็เข้าใจ ที่ว่าอย่างนี้ เพราะว่าจะต้องรักษากำลังกายไว้ให้ดี ซึ่งกำลังกายไม่ค่อยดีด้วยเหตุว่า การออกกำลังนี้ เกินส่วนที่จะมีทางที่จะมีกำลัง ก็เลยต้องประหยัดกำลัง

แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีกำลังกายไว้ ก็คงเข้าใจว่าจะมีประโยชน์ เพราะว่าชาติบ้านเมือง ต้องใช้กำลังกาย กำลังจิตใจด้วย อย่างที่ท่านนายกฯ ต้องออกกำลังกาย และกำลังจิตใจ คนก็ได้เห็นทั้งนั้น ว่าได้ประโยชน์ ก็เลยจึงต้องอธิบายนิดหน่อย แต่การที่มีกำลังใจ กำลังกายนี้ จะต้องให้ทุกคนได้ร่วมกัน ช่วยกัน ร่วมกันออกกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองรอดพ้นอันตรายได้

คนเขาเอะอะเดี๋ยวนี้ก็โยนให้รัฐบาลต้องทำ ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีกำลัง เพราะว่ารัฐบาลนี้แก่มาก ก็ความจริง ความแก่นี่เป็นกำลัง ข้าพเจ้าน่ะยังไม่ถึง 78 จะ 79 ยัง ยัง 78 พรุ่งนี้ถึงจะเป็น 79 แล้วก็ยังไม่ถึง 80 เอะอะอะไรก็บอกว่า 80 80 ซึ่งก็คนที่อายุ 80 ท่านมีกำลังมาก ฉะนั้นก็ นายกฯ ก็ยังไม่ 80 นายกมีกำลังมาก แต่ข้าพเจ้าอีกไม่กี่ ไม่กี่วันก็จะเข้าปี ปี 80 ที่ปี 80 นี้นับว่ามาก แล้วก็ความจริงอายุคนที่อายุ 80 ก็เชื่อว่ามีกำลังที่จะปฏิบัติงานได้อีกเยอะ ไม่ใช่ ไม่ใช่น้อย

ฉะนั้นที่พูดเริ่ม เริ่มต้นนี้ดูท่าทางเหมือนว่าน้อยใจว่าอายุมาก แต่ว่าถ้าอายุมากขึ้น มันก็เป็น เป็นประโยชน์ ได้เปรียบ คนไหนที่อายุน้อยๆ เสียเปรียบ เพราะไม่มีความรู้ เรียกว่าคนที่อายุน้อยๆ เป็นคนที่เซ่อ เป็นคนที่ไม่ ไม่มีความสามารถ ฉะนั้นคนที่อายุมากๆ เป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะว่าถ้าใช้คุณสมบัติของคนที่มีอายุ เรียกว่ามีประสบการณ์ ก็ต้องถือว่า เป็นคนที่ได้เปรียบ แล้วก็คนที่อายุน้อย อาจจะดูถูกคนที่อายุมาก เพราะมีปมด้อยนั่นเอง

คนที่อายุน้อยๆ นึกว่าไม่มีความสามารถ เลยต้อง ต้องดูถูกคนที่อายุมาก แต่ก็ขอบอกว่าคนที่อายุมาก ถ้ารักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ได้เปรียบคนที่อายุน้อย และในประเทศชาติ ถ้ามีคนที่มีอายุมาก และได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้ ถ้ามีแต่คนเด็กๆ ที่ไม่ ไม่ถือว่ามีความสามารถแล้ว ชาติบ้านเมืองไม่ก้าวหน้า จะต้อง พูดอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่า นี่แหละ คนที่อายุมากนี่ มีประโยชน์

แต่คนที่อายุมาก แต่ว่าไม่ใช้ ความ ความได้เปรียบของความที่อายุมากน่ะ ก็เป็นเด็ก เป็นคนที่เยาว์ใน เป็นคนที่เยาว์ในความคิด และอันตรายมาก เพราะมีคนที่เขาบอกว่าเขาแก่แล้ว แล้วน้อยใจว่าแก่ เมื่อน้อยใจว่าแก่ คนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ ไม่เป็นผู้ใหญ่ แล้วคนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่นี่ ทำให้บ้านเมืองล่มจมได้ มัวแต่ไปน้อยใจว่าอายุมาก แก่ แล้วก็ไม่ใช้ความอายุมาก เป็นประโยชน์นี่ น่าอนาถ

ถ้ามัวแต่บอกว่าเรา เราแก่ แล้วก็น้อยใจว่าแก่ ไม่มีดีแน่ เพราะว่า แสดงให้เห็นว่าแก่จริงๆ หงำเหงอะ เรียกว่าหงำเหงอะ ที่บอกว่าตัวแก่ แล้วไม่ใช่ ก็ไม่ ไม่ใช้ความแก่ ความชรา ความก้าวหน้าของจิตใจที่อายุมาก ที่มีประสบการณ์ มาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และต่อส่วนรวม ถ้าคนที่อายุมาก แล้วก็ใช้ความอายุมาก เป็นประสบการณ์

คนมีประสบการณ์นั้น ช่วยคนอื่นได้มาก แล้วก็คนที่ อย่าเอาไม่มีประสบการณ์ ทำให้บ้านเมืองล่มจมได้ เพราะว่าคนที่เชื่อว่า คนที่อายุ มากนั้นน่ะ เป็นคนหงำเหงอะ เป็นคนไม่ ไม่มีประสบการณ์ ก็ว่าคนที่อายุมาก มีประสบการณ์ จะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน แต่ก็มีประสบการณ์ ได้ ได้เล่าเรียนมามากหรือน้อย แต่ก็มีประสบการณ์ ประสบการณ์นี้ ช่วยให้ส่วนรวมก้าวหน้าได้ ในระยะหลังนี้ดูว่า คนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ก็แก่ ได้ทำให้บ้านเมืองล่มจมไปเยอะเหมือนกัน

ฉะนั้น ก็ขอให้คนที่ คนที่เขา เขาว่าว่าแก่แต่ว่ามีประสบการณ์ แล้วมีประสบการณ์ที่ดี ทำให้บ้านเมืองดำเนินงานไปได้ ขอให้พวกที่แก่นี่ ได้มีความสำเร็จ ได้มีความสำเร็จในงานการ ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อพูดถึงแก่ หรือถึง อายุมากอายุน้อยนี่ พูด คน มีคนที่รู้สึกว่ากระทบกระเทือน อยู่บ้าง เพราะว่าเขาบอกว่าแก่ ตอนที่รัฐบาล ได้มีการตั้งรัฐบาล ก็ตั้งมาด้วยดี โดยที่คนตั้งใจที่จะทำงาน ที่จะพยายาม ก็ไม่ทราบว่าได้ตั้งใจจริงๆ หรือไม่

แต่ว่าคนแก่นี่ ขึ้นมาเป็น เป็น ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นตำแหน่งใหญ่ เขาไม่มีต้องการอะไร ของตัว ไม่ได้มีความโลภว่าจะ จะต้องการตำแหน่ง แต่ว่าเห็นว่าต้องมีคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง ผู้ที่อายุมากก็ยอมรับ เขาจะว่าว่าแก่นำ ก็ไม่มีใครว่า ผู้ที่ได้มารับตำแหน่งรัฐบาล หรือตำแหน่งที่สำคัญๆ เพราะว่าได้ทำมามากแล้ว ที่เขาว่า ว่าแก่ ตรงข้ามก็คงต้องถือว่า เป็นคำชมเชยว่า อุตส่าห์ แก่แล้ว ควรจะพักผ่อนได้ ไม่เอา เขาขอให้เป็นก็เป็น นี่เป็นสิ่งที่น่าชมเชย

แต่คนที่ ที่ว่าอาจจะเป็น มาจากความอิจฉาก็ได้ อิจฉาก็ช่างเขา เพราะว่า หมายความว่าทำไม่ได้ คนที่ว่า ยังไงก็คนที่ คนที่รับเป็น เข้าใจ เดาใจว่า ถ้าสมมุติว่าทำขึ้นมา แล้วก็ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เคยเป็น ไม่เคยทำ หน้าที่อย่างนี้ ก็ทำเท่าที่ทำได้ แต่เชื่อว่าทำได้ เพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์

ในวันที่มารับตำแหน่ง มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า มารับตำแหน่งในเวลาที่ ที่เป็นระยะที่เดือดร้อน ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่อยากพูดการเมือง การเมืองน่ะเบื่อแล้ว ไม่อยากพูด แต่ว่าน้ำมันท่วม แล้วก็ที่บอกว่า ที่น้ำท่วม บอกว่า เขาว่า เพราะว่า น้ำมันลงมามาก แล้ววันนั้นก็บอกว่า ความจริงไม่มากเท่าที่เคย รู้สึกท่านรัฐมนตรีต่างๆ ก็ทำหน้าเหรอว่าจริง น้ำนั้นน้อย น้ำไม่น้อย น้ำลงมา ฝนลงมา ไม่น้อย แต่ไม่มากเท่าที่เคย มาสองสามวันนี้เท่านั้นเอง มีคนที่เขารู้เรื่องน้ำ เขามาบอกเออจริง ปีนี้ที่ลงมา น้ำ น้ำที่หล่นมาจากฟ้า น้อยกว่าปี 38 น้อยกว่าจริงๆ

เราก็พูดเพราะว่ามีประสบการณ์ว่า จำได้ว่า น้ำเมื่อปี 38 มีมากจริงๆ แต่น้ำลงมาไม่ ไม่มากเท่า ปีนี้ไม่มากเท่าปี 38 พึ่งมาบอกว่าจริง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มาดู เกี่ยวข้องกับน้ำลงมา น้ำลงมาน้อยกว่าปี 38 เราก็ดีใจที่พูดไม่ผิด แต่ว่าปีนี้ร้ายแรงกว่า เพราะว่าบริหารน้ำไม่ดี คำว่าบริหารน้ำนี่หมายความว่า ถึงเวลาจะปล่อยน้ำลงไป ถึงเวลาที่จะต้องกักน้ำไว้ ไม่ทำ ปีนี้ถ้ากักเอาไว้ หรือปล่อย ในเวลาที่ถูกหลัก ถูกจังหวะ ก็เชื่อว่าไม่ท่วมเท่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้

แต่ยังไม่ช้าเกินไป อีกสองสามวันข้างหน้านี้ จะเป็นเวลาที่จะต้องบริหารน้ำให้ดีขึ้น วันนี้ ที่เอารถนี่มา ไม่ใช่ เข็นรถว่าสนุกๆ ในนี้มี มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสองสามวันข้างหน้านี่ น้ำจะมากแค่ไหน น้ำจะขึ้นลง มากกว่าปี 38 แต่ว่าที่ดูในปีนี้ แก้ไขได้ คือบริหารน้ำให้ไม่ท่วมได้ เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่สมัยใหม่ ที่จะทำให้น้ำลดลงไป หายไป ได้ดีกว่าปี 38 ปีนี้หลายแห่งที่จะทำได้ โดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่เอง ตรงปลายแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำ ถึงเวลาน้ำขึ้น ก็กั้นเอาไว้ ไม่ให้น้ำมันขึ้นมาท่วม

จุดนี้พูดถึง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถึงเวลาปล่อย ก็ปล่อยได้ อันนี้ และโดยเฉพาะแห่งเดียวที่ เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว คือที่ พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว้ แล้วก็เวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง คือที่คลอง นี่ นี่แก่จำไม่ได้แล้ว คือ ชื่อ คือที่ ที่ตรง มีได้ทำโครงการ ได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำออกไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ตรงนั้นคลอง 600 เมตรเท่านั้นเอง ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป ถึงคลองเตย อ้อมไป อันนี้ วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี ก็วิธีที่ทำให้ทราบว่า เวลาไหนน้ำกำลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป อ้อมไปที่ทางคลองเตย กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง พอน้ำขึ้นเป็นเวลา แล้วน้ำลงเป็นเวลา

แต่ว่าเวลาน้ำขึ้น มันมีเวลาของเขา กรณีนี้มีอยู่ ที่เขียนเอาไว้ ว่าขึ้นเวลานั้นๆ สูงขึ้นมา 2 เมตร 2 เมตรกว่า เวลาน้ำลง น้ำเขาก็ลง ลงไป ทำให้เป็นจังหวะ ถ้าไม่ได้จังหวะ เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้น มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามา อาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่า 2 เมตร น้ำมันขึ้น ขึ้น 2 เมตร 2 เมตร 20 2 เมตร 30 แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้น น้ำก็ไม่ ไม่ทะลักมาใน ในถนน ใน ในกรุงเทพฯ เวลาน้ำลง เราก็ปล่อยออกมา ก็หมายความว่า ต้องให้ถูกต้อง และมันเป็น มันเป็นเวลา ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้า ถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวลา ถ้าฝนตกมาด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนตก แต่ว่ามีฝนตก น้ำท่วม แต่ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ

ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ แต่ตอนนี้เขาคงทำ เพราะว่าบอกเขา บอกเขาทำให้ ปล่อยน้ำเวลา เวลาน้ำมันลง น้ำขึ้นก็กักเอาไว้ มีทุกอย่างเดี๋ยวนี้ นี่แห่งเดียวที่ ที่มีอุปกรณ์อยู่แล้ว ที่อื่นก็ควรจะทำ บอกมาหลายปีแล้ว ทำ แถวสมุทรสาคร ควรจะ ควรจะทำได้ แต่ก็ต้องลงทุน ลงทุนไม่ใช่น้อย ข้อสำคัญต้องลงแรง ตามคลองชายทะเลก็เคยมี เมื่อ 9 ปี เมื่อปี 38 นั่นแหละ ส่งองครักษ์ไป ไปดู ไปดู โดยมากก็ต้องเป็นตอนกลางคืน ก็ไปไป เห็นคนเขานอนหลับสบายที่ชายทะเล แล้วก็ พวกที่ไปนี่ ก็ไปทักทาย บอกว่า เปิด ควรจะเปิด จะเปิดไหม เขาบอกว่า ถ้าเขาไม่ได้บอกให้เปิด ก็ไม่เปิด ปิดหรือเปล่า ปิด เขาไม่ได้บอกให้ปิด ก็ไม่ปิด น้ำก็ทะลักเข้ามาก็ท่วม ท่วมในคลอง คลองก็มาท่วมใน ในกรุง จากชายทะเล

แต่ถ้าทำถูกจังหวะน้ำไม่ท่วม ตอนที่ทำ ทาง ทางฝ่ายกทม. นั้นก็ต้องดู แต่ไม่รู้เรื่อง ว่าควรจะเป็นอย่างไร คนที่ชายทะเล ที่ดูแล ที่นอนสบาย เขาบอกว่า คุณมาจากไหน รู้ได้อย่างไร รู้เรื่องได้อย่างไร น้ำมันขึ้นจริงๆ นะ เขาก็นึกว่า มาทำไมมาบอก รู้ว่าขึ้นทำไมไม่ปิด ทำไมรู้ว่าลงไม่เปิด เขาก็ถาม คุณมีตำแหน่งอะไร เขาบอกเป็นนายพล เป็นนายพลมาจากไหน มาจากในวัง ก็เลยชักจะรู้ เข้าใจว่ารู้เรื่อง ทำไมรู้เรื่องอย่างนี้ เขาก็เชื่อ แต่ว่านายไม่เชื่อ นายผู้ใหญ่ต่างๆ น่ะ เขาไม่ได้ ไม่ได้สั่งว่าเวลานั้น เวลานั้น ต้องเปิดต้องปิด ที่ต้องเปิดต้องปิดเวลานี้ วิกาล ก็เพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยไหล

น้ำขึ้นน้ำลง ท่านเป็นทหารเรือ ผู้ที่เป็นทหารเรือ ก็รู้เรื่องว่าน้ำขึ้นลงเวลาไหน ก็ต้อง ต้องรู้ น้ำขึ้น น้ำลง แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม แต่นี่ ไม่ ไม่ทุกข์ ตัวเขานอนสบาย ไม่ ไม่ทุกข์ แต่ว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นทุกข์ ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ไข ไม่อย่างนั้นถึงปีใหม่ก็น้ำก็ท่วมอีก ก็เลยบอกว่าถ้าท่านที่มีหน้าที่ไป ไปดู ไปดูว่าจะต้อง ไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่ใน ในพระนคร แต่ว่า เห็นประโยชน์ของการสกัดน้ำไม่ให้ขึ้น ไม่ให้ น้ำไม่ให้กักอยู่ในข้างใน ก็ไปดู

ที่ไป เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี่ สมเด็จพระเทพฯ ไป ไปดู แต่มืดนะ มืดแต่ว่าเราต้องไป ตอนที่มืด เพราะมัน เขาไม่เห็น แต่ก็อย่างไรแล้วน่าจะไป ทีนี้งานข้าพเจ้าหมดแล้ว 2 วัน 3 วันนี้ น่าจะหมด ก็จะ จะไปดู กระเพลก แล้วก็ไป แล้วกระเผลก ก็ไป ก็ไปดู ไปดูชายทะเล ว่าเป็นอย่างไร เพราะว่ายังจำเป็นที่จะดู แต่ว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าไปไม่ได้ ไม่ไหว ปวดหลัง ก็เลยถึง ไม่ ไม่ได้ไป แต่ที่ ที่ไปดูก็มี สมเด็จพระบรมฯ สมเด็จพระเทพฯ ก็ไป แต่ว่าบอกว่ายังไม่รู้เรื่องว่า ควรจะเปิดปิดยังไง เพราะว่ามันต้องมี มีตาม ตามเวลาให้เหมาะสม ให้ถูกต้อง แต่ตอนนี้ก็คงจะค่อยยังชั่ว

ทางชลประทานเขาบอก ปลายปีก็หมดแล้ว ปลายปียังมีอีกเดือน ที่จะขลักขลักในน้ำ แล้ว แล้วฝนก็ยังลง ฉะนั้นก็ ให้ทำให้ถูกต้อง ก็เชื่อว่า จะดี จะไม่ ไม่ช้าเกินไป นี่คงนึกทำไม จวนจะหมดฤดูกาลแล้ว ถึงมาพูด แต่ว่ามาพูดเพราะว่า ที่ผ่านมาพูดไม่มีใครได้ยิน เพราะเสียงมันแหบ วันนี้ได้ ได้ใช้ยาผีบอก อันยาผีบอกนี่ พลตรีเป็นคนปรุงให้ ก็ จิบไป จะจิบต่อไป อ้าวเขาเอาไปแล้ว ไม่รู้ จะต้องจิบทีละนิด วันนี้เสียงนับว่าดี ได้ ได้แจ้งให้ทราบว่า จะต้องทำอะไรสำหรับไม่ให้น้ำท่วม แต่ว่าการที่พูดแล้วก็ไม่ได้พูดมาก เพราะว่า เพราะว่า คนพูดมากเกินไปน้ำท่วมทุ่ง ก็กลัว กลัวว่าเดี๋ยวน้ำท่วมทุ่ง ตลอดเลย อ่างทองลงมาถึง ถึงนนทบุรี ถึงในกรุง น้ำไม่ท่วมทุ่ง คนพูดมากเกินไป คนพูดมากจนกระทั่งน้ำท่วมทุ่ง ทุ่งนา ท่วมหมด เลย ไม่ค่อยอยากพูดมากเกินไป พูดมากแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ไม่สำคัญ

เรื่องอื่นๆ ที่จะพูด เราเอาไว้ปีหน้า ปีหน้าน้ำไม่ต้องท่วมทุ่ง เพราะว่านายกฯ ไม่อยู่แล้ว ไม่รู้ว่าปีหน้าจะไม่อยู่ อาจจะอยู่ก็ได้ พูดอย่างนี้เดี๋ยวฝรั่งเขาหาว่า The King สั่ง สั่งนายกฯ ขึ้นมา ไม่ ไม่สั่ง สั่งไม่ได้ พล.อ.สุรยุทธ์ ใครจะมาสั่งให้ทำอะไร สั่งไม่ได้ เพราะว่าท่านแข็ง ท่านแข็ง แล้วก็ท่านก็ไม่ ไม่ได้ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า เป็น เป็นคนที่มีหลัก มีเกณฑ์ ดังนั้นก็ ปีหน้านี่ สั่งอะไรไม่ได้แล้ว ปีหน้าท่าน ท่านก็สบาย ไม่ต้อง ก็แสดงให้เห็นว่าทำอะไรที่ดี เรียบร้อย ก็เชื่อว่าจะทำสำเร็จ เรียบร้อย ฉะนั้น คงมีบางอย่างที่ทำแล้ว รู้สึกไม่แน่ใจว่าทำถูก หรือไม่ถูก แต่อย่างไรก็เชื่อว่า ทำด้วยความตั้งใจดี ทำด้วยความตั้งใจแน่วแน่ ก็คงต้องผ่านอีกปี ที่ ที่ว่า ข้ามปี

ฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดมาก เพราะว่า ถ้าพูดมากก็ เปล่าประโยชน์ อย่างนี้ต่อไป เชื่อว่าการปกครอง ก็จะได้ทำประโยชน์ ได้ทำระดับตัวอย่างแล้ว แต่ถ้าคนไม่เอา ไม่ ไม่ดูตามตัวอย่าง บอกว่าที่ทำนี่โคมลอย ก็ช่างหัวเขา เขา คนที่ตำหนิติเตียน ไม่เชื่อว่าทำด้วยความ คนที่ทำด้วยความตั้งใจดี ไม่มีผลประโยชน์ของตัว เป็นของที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าถ้าทุกคนที่มีตำแหน่งที่สำคัญ ต้องทำด้วยความตั้งใจดี ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะผ่านพ้นอันตรายได้ ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไม ทำไมต้องพูดอย่างนี้ ที่พูด เพราะว่าคนที่ทำมีความตั้งใจดีดี

แต่มีคนที่ไม่ดี ไม่มีความตั้งใจดีก็มี หรือถ้ามีแต่ตั้งใจดี แต่ไม่ ตั้งใจดี ไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะเสียหายได้ ดังนั้นก็หวังว่า ทุกคนที่มีหน้าที่ จะได้ทำตามหน้าที่ จะได้ อายุ 80 ทีนี้สบายใจ คืออายุ 80 นี่ พี่สาวนี่เคยบอกว่า ถึงเวลาอายุ 80 ไม่ไหว ท่านอายุ 84 ก็เหนื่อย ท่านไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนี้ ก็เลยต้องพูดถึงท่าน ขอให้ท่านสบาย และมีความ มีความสำเร็จในการรักษาตัว ถ้าเดี๋ยวนี้เขา คนที่มี เป็นผู้ใหญ่ เหลือ ข้าพจ้าเหลือคนเดียว คือพี่สาว คนอื่นก็ไม่ ไม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

แล้วก็ที่ท่านมาให้กำลังใจอย่างนี้ ก็เชื่อ จะทำให้ข้าพเจ้าทำงาน ทำการต่อไปได้ เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่า คนที่มานั่งที่นี่เด็กๆ ทั้งนั้น ก็ถือว่าเด็กๆ ทั้งนั้น นอกจากแถวนี้ แก่ๆ ทั้งนั้น แถวนี้แก่ๆ ทั้งนั้น แต่ส่วนมากก็ ก็เด็กกว่าเรา ประหลาดที่สุดไม่เคยนึก มีคนเดียวที่แก่ คนเดียวที่แก่กว่า แต่ว่าท่าน ท่านก็ไม่ยอมแก่ ไม่ยอมใช่ไหม ไม่ยอมแก่ ก็เลยนึกว่าคนที่ คนที่แก่ แต่ไม่ยอมแก่ ทำงานเข้มแข็งก็ดี ทางนี้ก็มี ที่ ที่แก่แต่ไม่ยอมแก่ ฉะนั้นก็ หวังว่าทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความรู้ตัวว่าทำงาน ด้วยความแก่ที่ดีให้สำเร็จ มีความสำเร็จ

ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ในงานของคนแก่ แต่ว่างานที่ถูกต้อง คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ได้ไม่ให้พร ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ในงานการของคนแก่ เพื่อให้ส่วนรวมได้สามารถ ที่จะปฏิบัติเป็นผลดี อย่างนี่ นี่ คนแก่ เขาก็ถือว่าเขาก็แก่ แต่ก็ทำงานด้วยความตั้งใจ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยทุกประการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารท ี่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๔๘๖.

***

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 2:14 PM