http://www.duangden.com
พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๔๒
 

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒


***

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ขบวนรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ถึงยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงประกอบการพระราชพิธีออกมหาสมาคม
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยราชูปโภค ทรงประทับพระที่นั่งพุดตาลกาญจนสิงหาสน์ ซึ่งเป็นพระราชอาสน์ ประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์อีกชั้นหนึ่ง ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านไขพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
       
       ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ความว่า
       
       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้บรรลุอุดมมงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ บรรดาที่ได้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนี้ ต่างบังเกิดความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ได้เห็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระพลานามัยแข็งแรง ผ่านพ้นโรคาพาธทั้งปวงมาโดยสวัสดี ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาว่าเป็นผู้มีโชค วาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุดเลี้ยงให้มีความสุข ความเจริญ และมีเกียรติเป็นที่เชิดชูพร้อมทุกสิ่ง
       
       ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงขอพระราชทานถวายสัตย์ปฏิญาณจากใจจริงว่า จักมุ่งมั่นปฏิบัติตัว ปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะที่เป็นคนไทย และในฐานะที่กำเนิดมาในพระบรมราชจักกรีวงศ์ ให้เต็มกำลังความรู้ ความสามารถ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และชาติบ้านเมืองตลอดไป กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข์ และพยาธิภัย มีพระราชประสงค์จำนงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชน ขอจงสำเร็จสรรพศุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
       
       ต่อมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงความปีติชื่นชมโสมนัส ของ ปวงข้าพระพุทธเจ้าและอาณาประชาราฏร์ที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงหายจากพระอาการทรงพระประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
       
       ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนมีความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้น ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งใน วันนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงลลาฏล้างห่างไกลโรคาพยาธิทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตย์สถาพรไพบูลย์ในสิริราชสมบัติ ทรงพระเจริญจำรัส ด้วยพระเกียรติคุณอดุลยศ ปรากฏขจายขจรไปทั่วทิศนุทิศ ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
       
       นายชัย ชิดชอบ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ความว่า

       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชาวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
       
       โดยขออาราธนาพระคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบุญญาบารมี ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญมา ได้โปรดดลบันดาล อภิบาล และประสาทพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจานแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตย์เสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงชน ของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
       
       จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสตอบผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ ใจความว่า
       
       “ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปราถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีด้วยประการต่างๆ ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้ผิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
       
       จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน หมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วทำตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป
       
       ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นแก่ท่าน ทั่วหน้ากัน”
       
       จากนั้นในเวลา 12.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช

***

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 5 ธันวาคม 2552 12:18 น.
http://manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9520000148360

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 2:15 PM