http://www.duangden.com
พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม
รับการถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


***

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

เวลา 07.30 น. ขบวนแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปตามถนนสนามไชย เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหน้าพระลานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี ไปยังหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ไปตั้งยังบุษบกและพานธูปเทียนแพวางที่เสาบัวกลุ่มหน้าที่ยืนเฝ้าฯ ของนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ส่วนพุ่มดอกไม้ของแต่ละจังหวัดนำไปตั้งถวายราชสักการะ ณ แท่นซึ่งจัดไว้ตามแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านขวาและด้านซ้ายของประตูวิเศษไชยศรี  

เวลา 09.30 น. พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการทหาร-พลเรือน ผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมในมณฑลพระราชพิธีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  

จากนั้นเวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  จากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่โถงล่างพระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬาร

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

กระทั่งเวลา 10.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงยืนเฝ้าฯ ที่แท่นหน้ามุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพร้อมแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด พระสงฆ์ทั่วราชอาชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา ย้ำฆ้องกลองระฆัง พร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ 

ครั้นสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์  

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์พ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 7 รอบ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกตระหนักเสมอมาในพระราชจริยวัตร ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญประการทั้งหลายทั้งปวง ก็เพื่อความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ผู้มีวาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทย ภายใต้พระบุญญาธิการ จึงได้รับพระบารมีแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมให้มีความสุข ความเจริญ และมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชู ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ถ้วนหน้า

ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานถวายสัตย์ปฏิญาณว่า การใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแล้ว จะมุ่งมั่นปฏิบัติการนั้นจนเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิตและความจงรักภักดี กับขอพระราชถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ่ว ปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวล มีพระราชประสงค์จำนงใด ขอจงสำเร็จศุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"   เสร็จแล้วเสด็จฯไปเฝ้าฯ ณ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

จากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ว่า  

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ในนามของคณะรัฐมนตรี  ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร  และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  ถึงความปลาบปลื้มปีติของปวงข้าพระพุทธเจ้า  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ  5 ธันวาคม 2554 ในวันนี้   

ข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตระหนักดีว่า  ชีวิตทุกวันนี้เย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยแท้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นดวงประทีปและธงชัยนำชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า  และคนไทยทั้งแผ่นดิน  การปฏิบัติตนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความรู้รักสามัคคี  จึงเป็นมิ่งมงคลและเป็นความดีงามที่พึงยึดถือโดยไม่เว้นวายนี้  คือความรู้สึกอันมีอยู่ในหัวใจข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรไทยทุกคนอย่างแท้จริง  

ในอภิลักขิตมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม ศกนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล  ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพทั้งมวล  ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์  โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  ทรงพระเกษมสุขทุกทิวาราตรีกาล  ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด  จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย  ดุจถวายชัย ชโย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ” 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา 

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในนามของสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อันเป็นวาระสำคัญพิเศษยิ่ง ของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตปรารถนาสมานฉันท์ ประกอบกรรมดี ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพูนพระบุญญาธิการ สมภารบารมีให้เป็นที่สดุดี ปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศาล ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะเทิดทูนปกปักษ์รักษาราชบัลลังก์ และจะสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐทุกวิถีทาง ให้ประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในโอกาสมหามงคลอันประเสริฐสุดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ผู้ปกปักษ์บริรักษ์สยามรัฐศรีมา มีพระสยามเทวาธิราช เป็นอาทิ อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ กอรปกับอำนาจแห่งพระราชกุศลบารมีที่ทรงสั่งสมตลอดมาหาประมาณมิได้ จงพร้อมเพรียงกันเกื้อกูลและอภิบาล บำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดี ทรงผ่องแผ้วด้วยพระบุญราศีสูงส่ง ทั้งในพระราชหฤทัย และพระวรกาย อริราชศัตรูหมู่มารทั้งหลาย พ่ายแพ้แก่พระมหากรุณาอันพิศุทธิ์ไพศาล พระกิตติคุณบุญญาธิการแผ่ไกลในทิศานุทิศ พระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์ทุกประการ จงสถิตสถาพรยั่งยืนนานในมไหสุริยะสมบัติ เป็นร่มฉัตรปกประเทศ เป็นบุญเขตรุ่งเรือง ร่มเย็นสำหรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และประชาชาวไทยถ้วนหน้า ได้พึ่ง ได้อาศัย ด้วยความผาสุก สวัสดี ตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ" 

นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพร ชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ  

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ที่ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณภายใต้เบื้องพระยุคลบาท

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความจงรักภักดี ปีติโสมนัส เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงธำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมในการปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

ในงานด้านศาลสถิตยุติธรรม ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นปราชญ์ในสาขานิติศาสตร์ ทรงเข้าถึงหลักกฎหมาย และความยุติธรรมอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวพระราชดำริ ที่พระราชทานแก่ข้าราชการตุลาการ และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในหลากหลายวาระ ทั้งในเรื่องหลักการ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำรงตน เพื่อให้ทุกคนนับไปยึดถือปฏิบัติ บังเกิดผลในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อรักษาความยุติธรรม เป็นหลักชัยสูงสุด

ในมหาสมัยอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งสัตยาธิษฐานจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะประสิทธิ์ ประศาสตร์ความยุติธรรมให้แก่ปวงชน ด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริตธรรม โดยเต็มความสามารถ พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเจริญพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูล พระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ และทหารทุกหน่วย ทุกเหล่าทัพ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพระพุทธเจ้า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า.. (ขานนามตนเอง)........ ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ" เสร็จแล้วทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมถวายความเคารพ พร้อมกัน  

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบ  

"ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอสนองต่อพรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ท่านทั้งหลาย ในปีนี้ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่าความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ดังนั้น การใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย จึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ แก้ไขให้เต็มกำลัง

โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วม จึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่นโครงการต่าง ๆ ที่เคยพูดไปนั้น เป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นปรึกษากันแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำ ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน หากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยความสุข ความเจริญให้แก่ท่านทั่วกัน" 

จบแล้ว ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายกรัฐมนตรีกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ  

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชเรื่อยมาตลอดถนนราชดำเนินจนถึงพระบรมมหาราชวัง  ทั้งสองฟากฝั่งเนืองแน่นไปด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จชื่นชมพระบารมี และต่างโบกธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องอย่างไม่ขาดสาย เพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

***

ที่มา : http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=62988

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Monday 2 January, 2012 1:10 AM