THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558
 
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
เ ร า รั ก ใ น ห ล ว ง
 
 พลังแผ่นดิน
 
 
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
 
พระสมาธิของพระเจ้าอยู่หัว
 
หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ
 
ในหลวงกับการดนตรี
 
เว็บไซต์เชิดชูพระเกียรติ
 
ส.ค.ส.พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย.
 
ภาพจากกล่องสยาม
 
เดินตามรอยเท้าพ่อ
 
ของขวัญจากก้อนดิน
 
การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์
 
ยาสีพระทนต์ของในหลวง
 
พลังรัก.
พลังรัก, ... รักที่สำคัญที่สุดที่พวกเราเทิดทูน ไว้เหนือเกล้าฯ ก็คือ “รักในหลวง” การที่ประชาชนรักในหลวง ก็เพราะตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัก และห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างที่สุด เห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ...
 
พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพียง.
พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพียง, ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ข้อคิด ชี้แนะ เตือนสติคนไทยต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ และยามเมื่อประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ ...
 
ของขวัญจากก้อนดิน
 
กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของพระเจ้าอยู่หัว
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 เนื่องในวโรกาส วันคล้าย
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
 
๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕, ... ขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ ทันเวลา ผลงานทั้งนั้น จะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปด้วยความผาสุกสวัสดี ...
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒, ... ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใด ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองจนถ้วนถี่ให้เห็นกระจ่างถึงผลดี ผลเสีย ทั้งใกล้ไกล ทุกแง่ทุกมุม ความรู้ความเข้าใจชัดถึงผลดีผลเสีย ย่อมจะทำให้แต่ละคนเล็งเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรละเว้น และสิ่งใดควรปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ...
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
 
 พระราชดำรัสพระราชทาน
 ในโอกาสต่าง ๆ
 
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๑
 
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
พระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐
 
พระบรมราโชวาทแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม-ศาลทหาร
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๔๙
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๔๙
 
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๙ ตุลาคม ๒๕๔๙, ... พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ... รัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างที่ท่านได้ปฏิญาณ เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ก็ทำให้ประเทศชาติไปไม่ค่อยดี แต่ท่านก็ตั้งใจ และเมื่อตั้งใจแล้ว ก็ให้รักษาความตั้งใจนี้ ด้วยการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต และอย่างแน่นอนแน่วแน่ ...
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๔๙
 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
พระบรมราชวโรกาสพระราชทานให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๔๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระราชพิธีมหามงคล
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมการต่างๆ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
วาระแห่งชาติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี
การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี, ... คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดงาน พระราชพิธี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ดังนี้ ...
การจัดงานรัฐพิธี
การจัดงานศาสนพิธี
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จำนวน ๑๐ โครงการ คือ ...
รัฐบาลจัด ๕ โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ
รัฐบาลจัด ๕ โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๖ โครงการ คือ ...
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, ... คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยังได้พิจารณาเห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอมา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน ๓๑ โครงการและกิจกรรม คือ ...
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในงานมหามงคลนี้ได้อย่างไรบ้าง
หนังสือที่ระลึกและหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม, ... พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปรากฏขึ้นในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเสมือนนิมิตหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของบ้านเมือง และความร่มเย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ...
ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โครงการจัดทำเสื้อสีเหลืองและแจ็กเกตประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐                     ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ... ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ...

ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

โครงการบูรณะหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙, ... เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

โครงการทำบุญประเทศอันยิ่งใหญ่ “รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, ... เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้กำหนดจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งนี้ จำนวน ๓ ชุด ...

โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียติฯ
โครงการจัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ... ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีแนวความคิดในการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ ...

ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  การจัดงาน
 ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 
พระราชประวัติการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี.
 
งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี.
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, ... การฉลองครบ ๖๐ ปี เป็นการอนุโลมตามธรรมเนียมสากลโดยถือว่าเป็นวาระที่มีมาถึงก่อนครบ ๗๕ ปี ซึ่งยังอยู่อีกไกล แต่อันที่จริง หากอนุโลมแบบไทยว่าครบห้ารอบนักษัตรก็จะได้เวลา ๖๐ ปี เช่นกัน เพียงแต่ถ้าใช้คำว่า “ ครบรอบ ” ก็ควรระบุว่า “ ครบห้ารอบ ” ไม่ใช่ครบรอบ ๖๐ ปี ...
 
การเตรียมงาน.
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.
 
เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
หมายกำหนดการ.
 
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล, ... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์, นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า, ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา, ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ...
 
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ
พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ, ... จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ...
 
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๖๐ ปี, ... การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล ...
 
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ.
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ, ... ตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่าและสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ณ ที่นี้ คือฝ่าพระบาททรงเป็น “มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเรา” ...
 
  DVD ประมวลภาพพระราชพิธี และ
  งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  on YouTube
 
 
เกริ่นนำ ๖๐ ปี แห่งทศพิธราชธรรม
 
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม (ตอนที่ ๑/๓)
 
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม (ตอนที่ ๒/๓)
 
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม (ตอนที่ ๓/๓)
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ตอนที่ ๑/๒)
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ตอนที่ ๒/๒)
 
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีและนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
งานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ตอนที่ ๑/๓)
 
งานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ตอนที่ ๒/๓)
 
งานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ตอนที่ ๓/๓)
 
ประมวลสรุปการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ตอนที่ ๑)
 
ประมวลสรุปการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ตอนที่ ๒)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 

THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL. 087 561 2511 (Dtac) 086 571 4623 (True)เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 14:01  


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร