THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558
 
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
ศาสนา ปรัชญา และจริยธรรม
 
 โลกทัศน์เชิงปรัชญา
 
 
ทรรศนะหนึ่งเกี่ยวกับ...ปรัชญา - มนุษย์ - โลก.
เหตุเริ่มต้นของปรัชญา.
มนุษย์ - ประวัติศาสตร์.
โลก - มนุษย์.
ความเป็นอิสระของคนที่คิดอย่างปราชญ์.
กิจกรรมของปรัชญา.
ทำไมเราควรศึกษาปรัชญา.
วิธีอ่านบทความทางปรัชญา.
 
 ข้อเขียนเชิงปรัชญา จริยศาสตร์ และจริยธรรม
 
 
จริยศาสตร์คืออะไร ?
เรียนจริยศาสตร์ไปทำไม ?
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตในทางจริยศาสตร์คืออะไร ?
คุณค่าของชีวิต และการแสวงหาความสุข.
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม.
ความขัดแย้งทางจริยธรรม.
จริยธรรมในวิชาชีพ.
จริยธรรมตำรวจ.
จริยธรรรมในการทำงาน (ทหาร).
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ.
จริยธรรมวิชาชีพแพทย์.
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม.
จริยธรรมของนายจ้าง
จริยธรรมของลูกจ้าง
การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์
ทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม (Just War Theory).
ลัทธิต่อต้านสงคราม : สันตินิยม (Pacifism).
ทฤษฎีประโยชน์นิยมกับสงครามที่เป็นธรรม.
บทวาม "สงครามที่เป็นธรรม" [วารสารเสนาธิปัตย์]
โลกทัศน์ของเพลโต.
ทรรศนะของอริสโตเติ้ลเรื่องจริยศาสตร์คุณธรรม.
การบูรณาการปรัชญากรีกกับศาสนาคริสเตียน.
นักบุญอไควนัสกับการนำปรัชญาของอริสโตเติ้ลมาพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า.
การแต่งกายเปิดเผยและนักสตรีนิยม.
โสเภณีถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเพศ และกรอบแนวคิดเพื่อการพิจารณา.
MQ คืออะไร ?
“สร้าง / ไม่สร้าง” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์. 
อาบอบนวด : กฎหมายและศีลธรรม
 
 บทความจากหนังสือ
 นานาทรรศนะเกี่ยวกับจริยธรรม
 
 
จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก.
ปัญหาจริยธรรมทางวิชาชีพของประเทศไทย: เน้นด้านการแพทย์และสาธารณสุข.
แนวคิดของศาสนาอิสลามที่มีต่อจริยธรรมทางการพยาบาล.
ทรรศนะของศาสนาอิสลามต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ.
วัฒนธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ : ความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
คำสอนและความเป็นจริงในสังคมพุทธ : เน้นประเด็นฆราวาส
ทรรศนะทางจริยธรรมของศาสนายูดายที่มีต่ออิทธิพลโลก.
จริยธรรมกับเทคโนโลยี.
ความเชื่อกับเทคโนโลยี.
วัฒนธรรมกับจริยธรรม.
สังคมและวัฒนธรรม: ปัจจัยส่งเสริมหรือบั่นทอนจริยธรรม.
 
 จริยศาสตร์ชีวภาพ
 
 
จริยศาสตร์ชีวภาพ (Bioethics) คืออะไร ?
เว็บไซต์เกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยศาสตร์ชีวภาพ.
การตรวจหาสภาวะการติดเชื้อเอ็ชไอวีในผู้ป่วยควรทำหรือไม่.
การโคลนมนุษย์ : ปัญหากฎหมาย และจริยธรรม.
วิทยาการล้ำเส้นจริยธรรม.
มนุษย์กำหนดธรรมชาติแห่งชีวิต บุญ หรือ บาป ?
เทคโนโลยีจีโนมอหังการของมนุษย์ ตอนที่ ๑.
เทคโนโลยีจีโนมอหังการของมนุษย์ ตอนที่ ๒.
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ข้ามชาติ: ปฏิบัติการนี้เพื่อใคร ?
ข้อมูลพันธุกรรมกับผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว.
การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยชีวจริยธรรมและพันธุกรรมมนุษย์.
ความหวัง ความกลัว และพันธุศาสตร์ :
   การตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมต่อเทคโนโลยีชีวภาพ.
เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุกับการคัดเลือกพันธุกรรมมนุษย์์.
ปัญหาเชิงจริยธรรมและสังคมเกี่ยวกับการตรวจพันธุกรรม.
ปัญหาทางจริยธรรมของฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์.
สิทธิของปัจเจกบุคคลกับฐานข้อมูลพันธุกรรม.
พันธุกรรมมนุษย์กับคุณภาพคน.
ผลกระทบด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัย STEM CELL.
การุณยฆาต : ฆ่าด้วยความกรุณา.
การุณยฆาตกับสิทธิที่จะตาย.
การปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบกับความรับผิดทางอาญา.
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตายโดยสงบ.
การุณยฆาตกับ ร่าง พรบ.ปฏิรูปสุขภาพ.
Euthanasia ตอนที่ ๑.
Euthanasia ตอนที่ ๒.
สรุปข้อมูลและสถานภาพด้านชีวจริยธรรม.
ทุนนิยมเกษตรกับอาณานิคมทางชีวภาพ.
 
 รวมบทความและรายงานพิเศษ
 “ศาสนาและปรัชญา”
 
คำนำจากบรรณาธิการ
 
พิธภัณฑ์ศาสนาโลก
 
ประชุมปฏิบัติการเรื่องศาสนา และความรุนแรง
ประชุมปฏิบัติการเรื่องศาสนาและความรุนแรง, ... สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโลก ผู้เข้าร่วมเสวนาจากศาสนาต่าง ๆ ตระหนักว่าศาสนาของตนต่างก็ได้เสนอหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติ ที่สามารถทำให้เกิดความยุติธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลก แต่เนื่องจาก ...
 
แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเฮเกล
 
พุทธศาสนากับสังคมไทย : ข้อพิจารณาว่าด้วยการปฏิรูปพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติการรับนับถือศาสนาอิสลามของชนชาติปาทาน
 
พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม
 
การทำวิจัยเชิงจริยศาสตร์ศึกษา
 
 
 
 ว่าด้วย... ศาสนา
 
 
การเสวนาทางศาสนา : เอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา
 
ศาสนาอิสลามสอนอะไร
 
ชาวพุทธกับชาวคริสต์ : บทสนทนาเรื่องอิสรภาพ
 
คุณค่าของชีวิต และการแสวงหาความสุข
คุณค่าของชีวิต และการแสวงหาความสุขตามคำสอนของศาสนา, ... การแสวงหาความสุข และคุณค่าของชีวิตตามคำสอนศาสนา สามารถสรุปได้ความหมายของ “ความสุข” ที่ต่างกัน ดังนี้ ...
 
ความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเนปาล
 
อรุณรุ่งของมุสลิม
 
พระเจ้าของซิกมุนด์ฟรอยด์”
 
การประชุมประวัติศาสตร์ศาสนาที่โตเกียว”
 
ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้ง : การประชุม UNESCO ที่เมลเบิร์น”
 
สันติภาพ ‘มินดาเนา'  บทเรียนปัญหาชายแดนใต้ (ตอนที่ 1)
 
สันติภาพ ‘มินดาเนา' บทเรียนปัญหาชายแดนใต้ (ตอนที่ 2)
 
เชงเม้ง : การบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน
 
การปะทะทางอารยธรรม: ตะวันออกกับตะวันตก”
 
สงครามวัฒนธรรม
 
สานเสวนาเป็นสันติวิธีได้หรือไม่
 
สานเสวนาเป็นสันติวิธีได้หรือไม่
 
คู่มือการสานเสวนา
คู่มือการสานเสวนา, ..."สินติวิธี" มิใช่ความอ่อนแอ การยอมจำนน หรือการหนีปัญหา ดังที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นวิธีการอันกอปรด้วยพลังสติปัญญา ความกล้าหาญ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะแสวงหาและพัฒนาวิธีจัดการปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง ที่เหมาะสมกับเงื่อนไข และบริบทของแต่ละสถานการณ์ ...
 
คนกับศาสนา: ใครสร้างใคร?
 
สตรีไทยคนแรกกับรางวัลสันติภาพ ดร.อัมเบดการ์
 
ศาสนากับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์
 
ศาสนากับสังคมการเมืองในอินโดนีเซีย
ศาสนากับสังคมการเมืองในอินโดนีเซีย, ... ปัจจุบันอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนั้นกำลังพบกับทางสามแพร่ง ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี ศาสนาอิสลามซึ่งกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญ และโลกตะวันตกซึ่งเป็นต้นแบบเทคโนโลยีและความทันสมัย ในการแสวงหาทิศทางและเอกลักษณ์ของประเทศ ...
 
ศาสนากับสังคมการเมืองในมาเลเซีย
ศาสนากับสังคมการเมืองในมาเลเซีย, ... ภายใต้การนำของมหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนที่สี่ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามถูกเพิกถอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนจำนวนกว่า 126,000 คน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติของรัฐ โรงเรียนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นแหล่ง "ล้างสมอง" (ตามคำพูดของมหาธีร์เอง) ที่บิดเบือนคำสอนทางศาสนาเพื่อผลทางการเมือง ทำให้เด็กมุสลิมกลายเป็นคนนิยมความรุนแรง ...
 
ไฟใต้: มุมมองทางศาสนา
 
อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์
 
ขบวนการ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธ
ขบวนการ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธี, ... หลักสำคัญที่คานธีถือ ปฏิบัติในเรื่อง "อหิงสา" ก็คือ การยอมทนทุกข์เพื่อชำระจิตใจของตัวเองและเปลี่ยนจิตใจของผู้ที่ทำผิด คานธีได้อดอาหารนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนในชีวิต เมื่อเห็นผู้ร่วมงานใช้วิธีการรุนแรงหรือกระทำผิด ด้วยความเสียสละและการยอมทนทุกข์ของคานธี ผู้กระทำผิดได้สำนึกกลับตัวเสียใหม่ ...
 
สัตยาเคราะห์ : อาวุธทางการเมืองของคานธี
 
การเมืองใหม่ : รัฐบาลในอุดมคติของคานธี
 
คานธี : ความรักชาติและความรักระหว่างชาติ
คานธี : ความรักชาติและความรักระหว่างชาติ, ... การปกครองตนเองโดยสมบูรณ์มิใช่เป็นอิสรภาพที่แยกอยู่ต่างหากอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจ และอย่างมีศักดิ์ศรี" และ "ความเป็นชาตินิยมของเราจะไม่เป็นอันตรายต่อชาติอื่น ตราบเท่าที่เราจะไม่เอาเปรียบใครเท่าๆ กับที่เราจะไม่ให้ใครเอาเปรียบ ด้วยสวราช เราจะรับใช้โลกทั้งมวล ...
 
ศาสนาพลเมือง : สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามา
ศาสนาพลเมือง : สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามา, ... เรายังเป็นประเทศที่เยาว์วัย แต่ดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ เวลาได้มาถึงแล้วที่จะทิ้งสิ่งไร้เดียงสา เวลาได้มาถึงแล้วที่จะตอกย้ำจิตใจที่มุ่งมั่น เลือกประวัติศาสตร์ที่ดีกว่าของเรา นำของขวัญอันล้ำค่าออกมา นั่นคือความคิดที่ดีงามจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คำมั่นสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้ ว่าทุกคนเสมอภาค ทุกคนมีอิสระเสรี และทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่จะแสวงหาแนวทางแห่งความสุขอย่างเต็มที่ ...
 
ศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์
 
ศาสนากับรัฐธรรมนูญ
ศาสนากับรัฐธรรมนูญ, ... ถ้ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ มีบทบัญญัติที่แยกการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ศาสนา กับพระมหากษัตริย์ ก็จะยังคงอยู่ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณีแต่โบราณ อันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมไทย ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็จะมีลักษณะที่ก้าวหน้า สอดคล้องกับหลักการสากล และรัฐธรรมนูญของนานาอารยประเทศ ...
 
อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์
อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์, ... ปัจจุบันมุสลิมในอุษาคเนย์กำลังแสวงหาทิศทางของตนเอง ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อิสลามซึ่งกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญ และตะวันตกที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีและความทันสมัย ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลต่อโลกทั้งมวล ...
 
ศาสนาคริสต์กับสังคมการเมือง
 
ศาสนากับความยากไร้
ศาสนากับความยากไร้, ... เป็นการตีความหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์จากประสบการณ์ของความทุกข์ยาก การต่อสู้และความหวังของคนจน เป็นความพยายามที่จะอ่านคัมภีร์ไบเบิล และหลักธรรมในศาสนาคริสต์จากทรรศนะของคนยากคนจนเรียนรู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์ในลักษณะที่ย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิของตนเองในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า "เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย ...
 
เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย
เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย, ... เป็นการตีความหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์จากประสบการณ์ของความทุกข์ยาก การต่อสู้และความหวังของคนจน เป็นความพยายามที่จะอ่านคัมภีร์ไบเบิล และหลักธรรมในศาสนาคริสต์จากทรรศนะของคนยากคนจนเรียนรู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์ในลักษณะที่ย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิของตนเองในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า "เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย ...
 
อิสลามกับสามจังหวัดชายแดนใต้
 
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 

THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL. 087 561 2511 (Dtac) 086 571 4623 (True)เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 14:05  


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร