THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558
 
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
 
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
 
หัวใจพระพุทธศาสนา
หัวใจพระพุทธศาสนา, ... ขันติ คือ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ...
 
ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของพระโพธิสัตว์
 
ประวัติศากยะวงศ์ในประเทศเนปาล
 
ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
 
พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา
 
มิลินทปัญหา
 
คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 
ธรรมชาติของชีวิต
 
ธรรมเพื่อเสริมความเป็นคน
 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและศาสนา
 
พิธีกรรมกับจริยธรรม
 
เทคโนโลยีกับจริยธรรม
 
สถานภาพอันคาบเกี่ยวของแม่ชี กับสิทธิสตรีที่สังคมปิดตาย
 
มหาสติปัฏฐาน ๔
 
คนเทียมมิตรและมิตรมีใจดี
 
พุทธจริยธรรม
 
พุทธจริยธรรมกับการดนตรี
 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
 
ปาณาติบาต กับสงคราม
 
พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม : กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
 
BUDDHIST ETHICS : JUST WAR ?
 
ทรรศนะนักวิชาการไทยเกี่ยวกับสงครามที่เป็นธรรม
 
THAI SCHOLARS’ VIEWS ABOUT JUST WAR
 
นรก-สวรรค์” สิ่งซ่อนเร้น “จิตไร้สำนึก
 
บิ๊กแบง และอนัตตา
 
พุทธศาสนาไม่ใช่จิตนิยม
 
พุทธศาสนากับสสารนิยม
 
พุทธศาสนากับธรรมชาตินิยม
 
“เจ้าชายนิทรา” ปรากฏการณ์ของ “สมอง” กับ “จิต”
 
พุทธศาสนากับศิลปะแบบตันตระ
พุทธศาสนากับศิลปะแบบตันตระ, ... พระพุทธรูปดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปแบบ “วัชรยาน” อันเป็นศิลปะแบบ “ตันตระ” ของทิเบต ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในหมู่ประชาชนชาวทิเบตมานานหลายชั่วอายุคน ถ้าหากจะประท้วงเราก็กำลังประท้วงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี ...
 
ดับไฟใต้ด้วยนโยบายการศึกษาที่ถูกต้อง
 
ศาสนากับการกำเนิดของระบบทุนนิยม.
 
พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี
 
สามเณรีกับสิทธิทางกฎหมาย.
สามเณรีกับสิทธิทางกฎหมาย, ... ความตื่นตัวด้านสิทธิสตรีในทางสากล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภิกษุณี" ในสังคมไทยที่มีเพิ่มขึ้น ได้จุดประกายให้ผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่ง แม้จะน้อยนิด แต่ก็เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในทางจริยธรรม และกล้าหาญต่อหนทางแห่งสัจจะ ได้ตัดสินใจออกบวชอย่างเต็มรูปแบบในฐานะ "สามเณรี" และ "ภิกษุณี ...
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย.
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย.
 
๒๐๐ ปีแห่งการปฏิรูปพุทธศาสนาของไทย ตอนที่ ๑.
 
วัยรุ่นไทยกับกระแสลัทธิแม่มด.
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิในการเลือกตั้ง.
 
คนหรือศาสนา: ใครกันแน่ที่เสื่อม.
 
ประชาศาสนา : ศาสนาของนักการเมือง .
 
เมื่อหลวงตามหาบัว ถวายฎีกา.
เมื่อหลวงตามหาบัวถวายฎีกา, ... การออกมาเคลื่อนไหวของหลวงตามหาบัวและสานุศิษย์ รวมทั้งนายทองก้อน วงศ์สมุทร จึงนับเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน และพระสงฆ์ภาคประชาชนโดยแท้ เพื่อเรียกร้องอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคประชาชนให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการถ่วงดุลอำนาจรัฐและคณะสงฆ์ภายใต้อำนาจรัฐ ...
 
ศักดิ์สิทธิ์” กับ “ธรรมดา” : ความเท่าเทียมของศาสนา ?
 
พุทธศาสนากับสิทธิสตรี .
 
สถานภาพและบทบาทของทะไลลามะ.
 
มัมมี่ยาอายุวัฒนะและจิตอมตะ.
 
ศาสนาคือฝิ่นของประชาชน?
 
ภูฏาน: วัชรยานใต้ฟ้าป่าหิมพานต์
 
ศาสนาแห่ง "ปัญญา" และ "สติ"
 
อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพุทธศาสนาของไทย
 
อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพุทธศาสนาของไทย
 
 
พุทธศาสนาเถรวาทในลาว
 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)
 
บัตรประจำตัวของพระสงฆ์
 
 พุทธศาสนาในกัมพูชา
 
 พุทธศาสนาในพม่า
 
 อาณาจักรศรีวิชัยและมหาสถูปโบโรบูโดร์
อาณาจักรศรีวิชัยและมหาสถูปโบโรบูโดร์, ... ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยพุทธศาสนามีอิทธิพลเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียและแหลมมลายูไม่ต่ำกว่า 600 ปี พุทธศาสนาในสมัยศรีวิชัยเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสถูปโบโรบูโดร์ รวมทั้งพระพุทธรูปเป็นอันมาก ...
 
๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, ... "เราประทับใจมากที่ท่านสอนให้เราไม่ยึดติด" "ท่านสอนง่ายตรงไปตรงมา ไม่ใช้คำบาลีมากมาย" คือเหตุผลที่บรรดาพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทางมาที่วัดเพื่อมาฟังปาฐกถาธรรมจากหลวงพ่อ ถ้อยคำสอนที่ว่า "งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน" เป็นคำสอนที่ฟังดูง่าย แต่ทว่าลึกซึ้งกินใจแก่ชาวพุทธมาเป็นระยะเวลาช้านาน...
 
บทบัญญัติว่าด้วยศาสนาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บทบัญญัติว่าด้วยศาสนาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, ... "ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีบทบัญญัติที่แยกการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ศาสนา กับพระมหากษัตริย์ ก็จะยังคงอยู่ตามราชประเพณีโบราณ อันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมไทย ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะมีลักษณะที่ก้าวหน้า สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของนานาอารยประเทศอีกด้วย ...
 
ศาสนากับสังคมการเมืองในเวียดนาม
 
พุทธศาสนาในสิงคโปร์
พุทธศาสนาในสิงคโปร์, ... " คณะสงฆ์ในสิงคโปร์มีความโดดเด่นน้อยกว่าคณะสงฆ์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การปฏิบัติของชาวพุทธสิงคโปร์โดยทั่วไปคือ การกราบไหว้พระพุทธรูป การเสี่ยงเซียมซี และบางครั้งก็นั่งสวดมนต์อย่างเงียบๆ ในสิงคโปร์เราจะพบเห็นพระสงฆ์ได้ก็แต่ในวัดใหญ่ที่เพิ่งบูรณะใหม่เท่านั้น เช่น วัดซวนหลิน วัดหลงซัน และวัดโปร์คาร์กซี เป็นต้น ...
 
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้ฝ่ามรสุมการเมืองด้วยหลักธรรม
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้ฝ่ามรสุมการเมืองด้วยหลักธรรม, ... "ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี 2548 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยท่านยึดคติธรรมประจำใจอยู่เสมอว่า "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ...
 
“พระสงฆ์ทุศีล : ภิกษุสันดานกา”
“พระสงฆ์ทุศีล: ภิกษุสันดานกา”, ... พระภิกษุสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากตนเองมิได้ประพฤติตนดังเช่นคำวิพากษ์วิจารณ์ของศิลปินที่แสดงออกในภาพเขียนที่ชื่อ "ภิกษุสันดานกา" แล้ว ก็ไม่ควรที่จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ประการใด เพราะชาวพุทธยังคงให้ความเคารพนับถือด้วยศรัทธาที่มั่นคงเหมือนเดิม มีแต่เพียงภิกษุซึ่งประพฤติตนมิชอบอันเข้าข่าย "ภิกษุสันดานกา" เท่านั้น ที่จะพึงเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น ...
 
เมื่อ “คลังหลวง” จะถูกถลุง
เมื่อ “คลังหลวง” จะถูกถลุง, ... การออกมาคัดค้าน “พระราชบัญญัติเงินตราฉบับใหม่” ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และประชาชนในขณะนี้ จึงเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล ที่รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพึงรับฟังและรับพิจารณา และนับเป็นการออกมา “กู้ชาติ” อีกครั้งหนึ่งของพระป่าแห่งวัดป่าบ้านตาด ในดินแดนอีสานของไทย ...
 
พระสงฆ์ไทยกับสิทธิในการเลือกตั้ง
 
ศาสนาในบรูไนและติมอร์ตะวันออก
ศาสนาในบรูไนและติมอร์ตะวันออก, ... นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา มีความพยายามที่จะสร้างชาติและวัฒนธรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า "มาเลย์-อิสลาม-กษัตริย์" แต่ปัญหามีอยู่ว่าชนชั้นกลางซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นจะยอมรับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อไปอีกสักเท่าใด ในเมื่อสถานะทางการศึกษาและการเงินของชนชั้นกลางเหล่านี้มีสูงขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ...
 
ทะไลลามะกับปัญหาทิเบต
 
พุทธศาสนากับสังคมการเมืองในศรีลังกา
พุทธศาสนากับสังคมการเมืองในศรีลังกา, ... มีความพยายามหลายครั้งที่จะทำลายพุทธศาสนาและเปลี่ยนคนพื้นเมืองให้ไปนับถือศาสนาคริสต์ เหตุการณ์เหล่านี้ รวมทั้งความรู้สึกภูมิใจและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของตน เป็นแรงผลักดันให้ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องศาสนาของตนอย่างกระตือรือร้น ...
 
“เขาพระวิหาร” กับพุทธศาสนาในกัมพูชา
 
ขบวนการ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธี
 
พระสงฆ์ไทยกับการชุมนุมทางการเมือง
 
ไสยศาสตร์ กับชนชั้นในสังคมไทย
 
พัฒนาการทางความคิดของพุทธศาสนามหายาน
 
ทฤษฎี “ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ”
ทฤษฎี “ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ”, ... ภายหลังจากที่พุทธศาสนามหายานก่อกำเนิดขึ้นในอินเดียแล้ว ก็ได้เจริญรุ่งเรืองอยู่นานหลายศตวรรษ ต่อมาก็ได้เผยแผ่ลงไปยังเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรขอมและอาณาจักรศรีวิชัย ส่วนอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นสายหลักได้ขึ้นไปทางทิศเหนือและรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนเอเชียกลาง ...
 
พุทธศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์
 
พุทธศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์
พุทธศาสนามหายานในอุษาคเนย์, ... เวียดนามรับพุทธศาสนามหายานจากจีนและปรับให้เป็นพุทธศาสนาแบบเวียดนาม ส่วนชาวจีนในสิงคโปร์ได้นำพุทธศาสนามหายานติดตัวมาและปรับเปลี่ยนให้เป็นพุทธศาสนาแบบสมาคม อันเป็นรูปแบบของพุทธศาสนาสมัยใหม่ แต่ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอารยธรรมจีนในอุษาคเนย์ ...
 
ภิกษุณี : มุมมองทางประวัติศาสตร์
 
ทะไลลามะกับอนาคตของทิเบต
ทะไลลามะกับอนาคตของทิเบต, ... เวลา 16 ปีนั้นนานเกินไปสำหรับการสานต่ออุดมการณ์การเรียกร้องสิทธิการปกครองตนเองจากจีน และก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าเด็กคนนั้นจะไม่ถูกปลูกฝังอุดมการณ์เป็นอย่าง อื่นในแผ่นดินทิเบตภายใต้การปกครองของจีน ทะไลลามะองค์ปัจจุบันจึงทรงพอพระทัยมากกว่า ที่จะแต่งตั้งทายาททางการเมืองด้วยพระองค์เองขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ...
 
 อัมเบดการ์ พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
 
กรณีพิพาทเขาพระวิหารมุมมองทางศาสนา
กรณีพิพาทเขาพระวิหารมุมมองทางศาสนา, ... ถ้ารัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชามีข้อตกลงร่วมกันว่าปราสาทพระวิหารเป็นพื้นที่ร่วมกันของทั้งสองประเทศ เปิดพรมแดนให้คนทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าไปสักการะและทำพิธีทางศาสนาร่วมกันได้ หรือจดทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันทั้งสองประเทศ หรือยกพื้นที่ปราสาทพระวิหารให้กับองค์การพุทธศาสนาที่เป็นตัวแทนของชาวพุทธทั่วโลก เข้าไปดูแลและบริหารจัดการ โดยเป็น "เขตสันติภาพ"ไม่มีกองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายอยู่ในอาณาบริเวณนั้น ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี ...
 
 พุทธประวัติ
 
พุทธประวัติ : คำนำ
 
พุทธประวัติ : ภูมิหลังของชมพูทวีป
 
พุทธประวัติ : ต้นกำเนิดราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : อดีตชาติของพระพุทธเจ้า
 
พุทธประวัติ : ประสูติ
 
พุทธประวัติ : ออกบวช
 
พุทธประวัติ : ตรัสรู้
 
พุทธประวัติ : ประกาศพระศาสนาำ
 
พุทธประวัติ : ปรินิพพาน
 
พุทธประวัติ : บรรณานุกรม
 
 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : คำนำ
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันวิสาขบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันอาสาฬหบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันเข้าพรรษา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันออกพรรษา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันอัฏฐมีบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : บรรณานุกรม
 
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 

THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL. 087 561 2511 (Dtac) 086 571 4623 (True)เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 17:29  


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร